Προσωπικό χαρτοφυλάκιο δημιουργού μαθήματος

Για να δείτε, ως Δημιουργός μαθημάτων, το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, δηλαδή τα μαθήματα που έχετε δημιουργήσει μελετήστε το σύντομο οδηγό "Προσωπικό χαρτοφυλάκιο Δημιουργού " και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση.

Προϋπόθεση: Να έχετε ρόλο και λογαριασμό "Δημιουργού μαθήματος".